Om oss

Vi har nyligen passerat millenniumskiftet. Teknologin har gjort stora framsteg. Trots detta har vi under flera års tid sett en oroväckande utveckling av människors hälsa. Stressen är i dag ett av de största hoten mot folkhälsan. Den psykosociala ohälsan ökar på många arbetsplatser. Korttidssjukskrivningarna ökar och långtidssjukskrivningarna blir längre. Kostnaderna för samhälle, arbetsplatsen och den enskilde anställde blir allt mer omfattande.

Affärsidé

Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB:s målsättning är att arbeta med tidig upptäckt och förebyggande arbete för att vidtaga åtgärder innan problemen har permanentats. Därigenom kan man få en friskare arbetsplats, vilket är kostnadseffekt. Vår kompetens och erfarenhet utgör ett bra komplement till uppdragsgivare som tror på sin organisations utvecklingspotential.

Verksamhet

Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB erbjuder tjänster inom chefscoaching, coaching, handledning, psykoterapi och utbildning.

Företagsinterna utbildningar kan erbjudas inom svåra samtal, teamutveckling, konflikthantering, mobbning i arbetslivet, hot och våld, kognitivt förhållningssätt, stresshantering och ledarskap.

Företaget har verksamhet i Enköping, Västerås,och Örebro och samt över större delen av landet genom uppdragsverksamhet.

Öppna utbildningar anordnas vid fasta tidpunkter under hela året i centrala Västerås.

Vi har vårdavtal med Landstinget i Uppsala län och Örebro för landstingsfinansierad psykoterapi hos privata vårdgivare. Huvudkontoret är lokaliserat i Västerås. Vi samverkar med Arbetsförmedlingen gällande arbetsträning.

Vi ser till helheten och arbetar på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. För effektivaste resultat kan våra tjänster kan skräddarsys efter varje kunds specifika behov. Vi arbetar med utgångspunkt från etablerade metoder där kvalitet, kunskap och erfarenhet är vägledande för verksamheten. Fokus ligger på kundvärdet. Vi arbetar under sekretess. Detta gäller även eventuella underleverantörer.

Kvalitetssäkring

Vi har dokumenterade rutiner för kvalitetssäkring av företagets organisation, anställdas ansvarsfördelning, rutiner och processer, hur vi rekryterar nya medarbetare, hur vi skriver avtal med underleverantörer, kompetensutveckling av anställda, avvikelserapportering, hantering av klagomål och uppföljning av kvalitén på levererade tjänster.

Därutöver har vi specifik kvalitetssäkring av psykoterapiverksamheten som omfattar specifika krav. Denna verksamhet följs upp och kontrolleras av Socialstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Den 1 juni 2013 övergår Socialstyrelsens verksamheter inom tillsyn och vissa tillstånd till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi har också specifik kvalitetssäkring vid avtal med externa parter beroende på vilka krav de ställer på oss. Detta gäller också avtal vi har med landsting, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

Vi har också kvalitetssäkrat oss gällande arbetsmiljö, brandskydd, hot- och våld. Samtliga sekretessbelagda dokument förvaras i låsbara godkända dokumentskåp fram till dess att gallring kan göras. Dokument som krävs enligt bokföringslagen sparas enligt gällande lagstiftning. Arbetsmaterial i PC är skyddade med lösenord som endast är tillgängligt för behörig personal. Även dessa dokument förstörs vid gallring. PC har alltid uppdaterade virusskydd och vi har rutiner för säkerhetskopierig av allt material som finns i PC.

För privatpersoner följer vi de riktlinjer som gäller för distansförsäljning. Ytterligare information finns på www.konsumentverket.se.

Hélène Stolt

Hélène är konsult i företaget sedan 1999. Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom, beteendevetare och ledarskapsutveckare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor. Som ett komplement till detta har hon även högskoleutbildning inom ledarskap, organisationspsykologi och juridik etc. Hélène har arbetat med bl.a. psykoterapi i Norge och som beteendevetare inom företagshälsovård. Hon har drygt 25 års erfarenhet av utvecklingsarbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Hélène har stor erfarenhet från arbete med ledarskapsutveckling, kognitiv beteendeterapi och stressrelaterade frågor. Till sitt förfogande finns även ett omfattande nätverk som är tillgängligt vid behov. Hélènes synsätt präglas av kognitiva teorier och systemisk psykoterapi, men hon tillämpar även psykodynamiska teorier och förhållningssätt. Hon ser hellre möjligheter och lösningar än svårigheter och låsningar. "Det är verkligen spännande att kunna bidra med nya alternativa perspektiv och synvinklar". Hélènes strävan är att löpande uppdatera information om aktuell forskning, samt att arbeta utifrån evidensbaserade metoder och teorier. Engagemang, kunskap och flexibilitet utgör grunden i förhållningssättet med patientkategorin, där patienten alltid är i fokus.

Hélène är medlem i bl.a. Akademikerförbundet SSR, Föreningen för familje- och systemorienterad terapi i Stockholm, S:t Lucas, Svenska föreningen för kognitiv beteendeterapi och Riksföreningen Psykoterapi Centrum.

Ronnie Engvall

Ronnie Engvall jobbar som administratör, kundrelationer, marknadsansvarig och koordinator m.m. Han har en bakgrund som ingenjör och har bl.a. jobbat som byggledare och kalkylator. Ronnie är senare utbildad till lärare och pedagog och har arbetet inom detta. Sedan 2010 är Ronnie verksam hos Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB.

Kundnytta

Genom att anlita oss kan några av företagets vinster bli ökad balans och trivsel, minskad stressnivå, bättre psykosocial arbetsmiljö, ökad kunskap, motivation och prestation, minskad sjukfrånvaro och kostnader, ökad effektivitet och produktion och sänkta personalkostnader.

Företagsuppgifter

Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Organisationsnummer: 556602-2264.
Momsredovisningsnummer: SE556602226401.

Godkänd för F-skatt.

Se fler bilder här

2017-12/img-4953.jpg
2017-12/img-1115.jpg
2016-12/img-1987.jpg
2016-12/img-6478.jpg
2016-12/img-2619.jpg