Psykoterapi

Vi erbjuder professionell hjälp med psykoterapi.

Psykoterapimottagning finns i Västerås, Enköping och Örebro samt över hela Sverige genom uppdragsverksamhet.

Vi har vårdavtalet med en del regioner för landstingsfinansierad psykoterapi hos privata vårdgivare.

Hélène Stolt, leg. psykoterapeut och socionom erbjuder professionell hjälp med psykoterapi inom nedanstående områden.

Kognitiv Psykoterapi

Teorin inom kognitiv psykoterapi är att våra tankar (kognitioner), känslor och handlingar är ett resultat av vårt sätt att uppfatta och bearbeta inkommande information. Vi skapar mönster utifrån tidigare erfarenheter och inre föreställningar om omvärlden. Genom att behandla tankarna kan man komma åt och förändra känslor och beteendemönster.

Syftet med kognitiv psykoterapi är att hitta alternativa sätt att se på sig själv, andra och omvärlden och därigenom få en symtomlindring. Kognitiv psykoterapi är strukturerad, tidsbegränsad och aktiv. I terapin ingår hemuppgifter vilket gör att patienten aktiveras, vilket leder processen vidare.

Systemisk psykoterapi

Systemisk psykoterapi eller familjeterapi där man arbetar man med hela eller delar av familjen för att lösa problem, klara av svåra livssituationer och komma vidare vid kriser.

Utbildningsterapi

Vi samarbetar med utbildningsanordnare för studerande som behöver utbildningsterapi. Utbildningsterapi vänder sig till de som går grundläggande utbildning i psykoterapi, psykoterapeutprogrammet, psykologer som ska studera till psykoterapeut, ST-utbildning för läkare eller annan utbildning där den studerande behöver genomgå utbildningsterapi.

Hur bra är psykoterapi?

Forskning har visat att psykoterapi ger påfallande goda resultat även om mängden forskningsstudier är mycket olika för olika typer av psykoterapi. I psykoterapiforskningens standardverk, Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Changes redovisas positiva resultat internationellt inom alla väl etablerade psykoterapeutiska inriktningar. I Sverige presenterade Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004 och 2005 att psykoterapier framstår som klart effektiva vid tillstånd av behandling av depressionssjukdomar och ångestsyndrom vilket i första hand gällde kognitiv beteendeterapi och kognitiv psykoterapi. När etablerade psykoterapier jämförs med behandling med psykofarmaka ger psykoterapi ofta lika bra eller bättre resultat.

Definitionen av yrket Psykoterapeut

Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får endast användas av legitimerade psykoterapeuter. Socialstyrelsen utfärdar legitimationen som är en garanti att psykoterapeuten är väl utbildad och arbetar på väl beprövat sätt. Psykoterapeuten står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Den totala utbildningstiden till att bli legitimerad psykoterapeut är cirka 8,5 år. Utbildningstiden till psykolog är cirka 5 år.

Läs mer om utbildning till psykoterapeut.

Stöd till dig som arbetsgivare

Genom att teckna avtal med oss slipper du som arbetsgivare långa köer. Många gånger kan hjälp behöver omgående. Avtal med företagshälsovård kan som mindre arbetsgivare vara kostnadskrävande. Avtal med oss skräddarsys efter era behov och är därför kostnadseffektivare. Som arbetsgivare med avtal hos oss får du en unik möjlighet till att få akut och professionell hjälp utifrån dina behov.

Andra som kan teckna avtal med oss

Vi har vårdavtal med landstingen i Uppsala län, Örebro län och Dalarna. Vi kan också teckna avtal med företagshälsovård, läkare, myndigheter, försäkringsbolag och intresseorganisationer med flera.

Vi har avtal med Euro Accident Försäkring + Hälsa. Vi samarbetar med Trauma– och Kriscentrum i Stockholm, Trygghetsfonden, Trygghetsrådet och AFA Försäkring. Vi är också ansluten till Min friskvård.

Om du är priavatperson kan du besöka www.psykoterapimottagning.nu.

Momsfritt

Enligt 3 kap. 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200) är sjukvård (psykoterapi) undantagen från skatteplikt (moms) vilket innebär att moms inte debiteras för psykoterapi.


Du är alltid välkommen att kontakta oss om du önskar ytterligare information om psykoterapi.


Beträffande av patientsäkerhetsberättelse får kontakt tas med Helene Stolt
Telefon: 0707-174601
e-post: info@ledarskapsutveckling.eu


Villkor för våra tjänster